Wprowadzamy refleksje z naszej ostatniej Konferencji „Democracy Bottom-up. Budowanie dialogu między społeczeństwem obywatelskim a politykami”

Konferencja, która zgromadziła znaczących przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, polityków, ekspertów i aktywistów, była wyjątkowym miejscem dla wspólnej refleksji i dyskusji na temat kluczowych aspektów demokracji oddolnej i partycypacyjnej. Przez intensywny dzień konferencji poruszyliśmy wiele ważnych tematów i omówiliśmy różne strategie budowania dialogu między obywatelami a politykami.

Cenne były również prezentacje inspirujących przykładów udanych inicjatyw oddolnych, które mają realny wpływ na procesy decyzyjne – od kampanii „Together for Yes Campaign” w Irlandii, przez G1000 Citizens’ Summit w Holandii, aż do projektu Partycypacja obywatelska” w Polsce.

Naszą misją było zrozumienie obecnej sytuacji w Polsce pod kątem inicjatyw prodemokratycznych oraz zidentyfikowanie nowych możliwości na stworzenie stałego dialogu między społeczeństwem a politykami. Uznaliśmy to za kluczowy krok w umożliwieniu obywatelom uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji i wpływania na kształtowanie polityki.

Podczas paneli dyskusyjnych i warsztatów poruszyliśmy wiele tematów, w tym tworzenie platform dialogu, dostęp do informacji publicznej i rolę mediów w promowaniu demokracji oddolnej. Wszyscy zgadzaliśmy się co do potrzeby budowania zaufania między społeczeństwem obywatelskim a politykami poprzez transparentność, otwartość i dialog.

Raport z konferencji uwzględnia zidentyfikowane wyzwania, takie jak brak środków finansowych dla inicjatyw obywatelskich, ograniczona reprezentatywność społeczeństwa w procesie decyzyjnym oraz trudności w komunikacji i wymianie informacji między organizacjami społecznymi a politykami.

Wnioski płynące z konferencji są jasne – dialog między społeczeństwem obywatelskim a politykami powinien być kontynuowany i wzmocniony. Niezbędne jest budowanie partnerstw, wzajemne szkolenia i wspólne działania, a także uwzględnienie głosu obywateli w procesach decyzyjnych na różnych szczeblach – lokalnym, regionalnym i europejskim.

Wierzymy, że przemyślenia z konferencji przyczynią się do dalszego rozwoju demokracji oddolnej i partycypacyjnej w Polsce i innych krajach. Przede wszystkim jednak stanowią one apel do wszystkich obywateli i polityków o kontynuowanie dialogu i wzajemnej współpracy w dążeniu do tworzenia lepszego społeczeństwa dla nas wszystkich.

Wydarzenia FRE

Maria Dunin-Wąsowicz

Krugman, Kopernik i Unia Europejska

Współczesna Europa, zorganizowana w Unię Europejską i skupiona na „pracy u podstaw”, polegającej na zapewnieniu dobrobytu i stabilności swoim obywatelom, rzadko zajmuje się percepcją swoich

Czytaj »
Marcus biesior Biesioroff a.k.a. Marek Krawczyk

Razem dla Europy

Europa jest zróżnicowana nie tylko pod względem geograficznym, ale i kulturowym. W Unii Europejskiej oprócz tego, ze jesteśmy obywatelami, mieszkańcami naszego kraju ojczystego, również jesteśmy

Czytaj »