ZS FRE i projekt „Razem dla Europy 2024”

 1. ZS FRE jako organizacja członkowska Europejskiego Ruchu Międzynarodowego (European Movement International, EMI) realizuje również projekty tej organizacji. w W dniu 7 marca 2024 r. zarząd ZS FRE złożył do EMI koncepcję jednego z takich projektów pt. „Razem dla Europy 2024”.
 2. Zadaniem projektu, finansowanego przez Unię Europejską, była promocja wyborów do Parlamentu Europejskiego (PE) z użyciem techniki produkcji filmowej w celu przyczynienia się do zwiększenia zaangażowania społeczeństw państw UE – a zwłaszcza w Polsce – w europejskie wybory. ZS FRE zaproponował realizację ośmiu (8) 40-60 sekundowych filmów w języku polskim i poświęconych odpowiednio takim wartościom UE, jak swoboda poruszania się, bezpieczeństwo, równość płciowa (LGBT+), równość ze względu na ułomność, znaczenie NGO-sów, znaczenie ekologicznego podejścia, przedsiębiorczość i znaczenie edukacji. Przyjęto założenie, że filmy będą obejrzane przez co najmniej 100 tys. osób.
 3. Członkiniami grupy realizującej projekt były Maria Dunin-Wąsowicz, Małgorzata Lech-Krawczyk, Diana Kleczkowska i Sofiya Chepil.
 4. Zarząd EMI zaakceptował koncepcję realizacji projektu w dniu 25 marca i przedstawił ZS FRE propozycję jego finansowania w kwocie 3000 EUR.
  ZS FRE przyjęło propozycje EMI.
 5. Wdrożenie projektu odbywało się w okresie 3.04.-7.06. etapami:
  • I. Do dnia 15 kwietnia zarząd ZS FRE określił skład grupy realizującej projekt, a następnie zaakceptował jej koncepcję w formie realizacji ośmiu (8) krótkich filmów o przyjętej już tematyce.

  • II. Zrealizowane filmy zostały umieszczone na stronie www oraz profilach Związku Stowarzyszeń Forum Ruchu Europejskiego, a także na stronach grup zrzeszających osoby zainteresowane aktualnymi tematami politycznymi w kraju w celu ich dystrybucji w okresie 13 maja-6 czerwca’2024.

  • III. W podanym okresie ZS FRE opublikowało na Facebookowym oraz Instagramowym profilu ZS Forum Ruchu Europejskiego osiem filmów o uzgodnionej tematyce i czasie emisji 40-60 sekund.

 6. Zamierzony cel uzyskania oglądalności filmów na poziomie 100 tysięcy osób został znacznie przekroczony.

  W ciągu 29 dni okresu emisji w okresie 13 maja-6 czerwca’2024 przygotowane przez ZS FRE materiały wideo zostały obejrzane przez ponad 182 tysięcy osób. Rozmiary emisji spełniły założenia projektowe w niemal 200% (por. Tabela 1).

  Tabela 1. Filmy – emisja i liczba wyświetleń, 13 maja-6 czerwca’2024

   

   

  Tytuł filmu

  data emisji

  liczba pierwotnych wyświetleń

  1.

  Bezpieczeństwo

  13 maja

  45 229

  2.

  LGBT+

  16 maja

  14 966

  3.

  Niepełnosprawność bez barier

  23 maja

  14 598

  4.

  Swoboda poruszania się

  25 maja

  15 718

  5.

  Przedsiębiorczość

  29 maja

  16 786

  6.

  Edukacja

  31 maja

  23 456

  7.

  Ekologia

  5 czerwca

  16 934

  8.

  NGOs

  6 czerwca

  34 620

  Razem

  182 307

  źródło: opracowanie własne

   

  Jak pokazują dane zamieszczone w tabeli 1., filmy spotkały się ze znaczącym zainteresowaniem przy średniej oglądalności poszczególnego filmu wynoszącej 15 tysięcy.

  Najbardziej popularny okazał się film traktujący o temacie bezpieczeństwa Europy. Również film poświęcony problematyce NGOs miał bardzo wysoką oglądalność równą 34 620 wyświetleń. Oba te filmy odnotowały średnią oglądalność wynoszącą ok. 40 tys. wyświetleń. Oba dotarły odpowiednio – pierwszy do 45 229 oraz drugi – do 34 620 osób. 

  Wszystkie filmy częściej oglądali mężczyźni stanowiący 57,6 proc. oglądających, zaś kobiety znalazły się w grupie 42,4 % wszystkich oglądających. Dodajmy, że odbiorczynie i odbiorcy najchętniej wchodzili w interakcje z treścią pierwszego filmu (Bezpieczeństwo), wobec którego odnotowano 34 reakcje oraz 12 komentarzy.

 7. Wnioski:

  Nie można dokonać obliczenia przełożenia oddziaływania projektu filmowego na podwyższenie zainteresowania społeczeństwa wyborami. Możliwe jest jedynie ostrożne założenie, że osoby, które obejrzały filmy:

  • a. nie miały zamiaru wziąć udziału w wyborach i film nie zmienił ich postawy; 

  • b. nie były zainteresowane wyborami, ale film zachęcił je do uczestnictwa w nich;

  • c. zostały dodatkowo zdopingowane i wzięły udział w wyborach.

Ewentualny rozkład zmian postaw w wyniku emisji filmów w ramach projektu pozostaje nieznany.

Podsumowanie:

Frekwencja w wyborach do PE w dn. 9.06.2024 r. w Polsce wyniosła 40,65 proc. Była zatem o 5,03 punktów procentowych niższa niż w czasie wyborów do PE w 2019 r., ale niemal dwukrotnie wyższa niż frekwencja w wyborach w latach 2014-2004 (por. Tabela 2).

Tabela 2. Frekwencja Polaków w wyborach do EP w latach 2004-2024

Lata

Udział (%)

2024

40,65

2019

45,68

2014

23,83

2009

24,53

2004

20,87

dane: PE, różne lata

Jednocześnie, zgodnie z danymi PE, frekwencja w wyborach w całej UE wyniosła 50,93 proc., co oznacza, że ta frekwencja w Polsce jest istotnie niższa od średniej frekwencji w UE (Wykres 1).

Wykres 1. Frekwencja w wyborach do PE w Polsce i Unii Europejskiej, 2004-2024

 

Wykres 1. Frekwencja w wyborach do PE w Polsce i Unii Europejskiej, 2004-2024. źródło: dane PE, różne lata.

W związku z obserwowaną sytuacją niezbędne jest dokonanie szczegółowej analizy przyczyn postaw społeczeństwa Polski wobec wyborów do EP w 2024 r. i generalnie – wobec idei wyborów europejskich.

Taka analiza może prowadzić do wniosku, że instytucje UE nie powinny ograniczać swoich działań zachęcających do udziału w wyborach wyłącznie do przedwyborczych przedsięwzięć, ale podjąć systematyczne i wieloletnie działania przybliżające społeczeństwom idee i wartości Unii Europejskiej jako dobrowolnego związku państw europejskich i ich społeczeństw. Koszty takich przedsięwzięć powinny być zweryfikowane i urealnione.

przyg. Maria Dunin-Wąsowicz.

Wydarzenia FRE

Maria Dunin-Wąsowicz

Krugman, Kopernik i Unia Europejska

Współczesna Europa, zorganizowana w Unię Europejską i skupiona na „pracy u podstaw”, polegającej na zapewnieniu dobrobytu i stabilności swoim obywatelom, rzadko zajmuje się percepcją swoich

Czytaj »
Marcus biesior Biesioroff a.k.a. Marek Krawczyk

Razem dla Europy

Europa jest zróżnicowana nie tylko pod względem geograficznym, ale i kulturowym. W Unii Europejskiej oprócz tego, ze jesteśmy obywatelami, mieszkańcami naszego kraju ojczystego, również jesteśmy

Czytaj »