Stanowisko Związku Stowarzyszeń Forum Ruchu Europejskiego ws. zmian w traktatach

25 października 2023 roku Komisja Konstytucyjna Parlamentu Europejskiego poparła projekt rezolucji wzywającej do reformy funkcjonowania Unii Europejskiej. W najbliższych dniach można oczekiwać, że rezolucja zyska poparcie całego Parlamentu. Apelujemy do polskich eurodeputowanych o głosowanie za przyjęciem rezolucji. Zwracamy się jednocześnie do polskiego rządu o poparcie na Radzie Europejskiej wniosku dotyczącego zwołania konwencji, która przedstawi odpowiednie propozycje. Przypominamy zarazem, że ostateczne decyzje w sprawie zmian traktatów podejmuje jednogłośnie konferencja międzyrządowa, zaś decyzja konferencji musi być ponadto ratyfikowana w każdym kraju członkowskim. Kierunek zmian zaproponowanych w rezolucji jest zgodny z polskim interesem. Rezolucja wskazuje następujące ważne elementy proponowanej reformy:
 1. Zostaną umocnione demokratyczne podstawy instytucji europejskich. Parlament Europejski, jako jedyna bezpośrednio wybrana instytucja przedstawicielska w Europie, uzyska prawo do inicjatywy ustawodawczej. Zostanie wzmocniona rola Parlamentu w procedurach przyjmowania budżetu unijnego oraz wyboru przewodniczącego Komisji. Prawo do europejskiej incjatywy ustawodawczej uzyskają również parlamenty narodowe. Obywatele uzyskają możliwość decydowania o sprawach ogólnoeuropejskich w formie referendum.
 2. Rozszerzone zostaną kompetencje Unii, ale jednocześnie wzmocniona kontrola pomocniczości. Sprawy ochrony środowiska i bioróżnorodności byłyby przesunięte do wyłącznych kompetencji Unii, zaś kwestie ochrony zdrowia, szczególnie zagrożeń ponadgranicznych, edukacji, szczególnie w sprawach uznawania dyplomów i kwalifikacji, ochrony granic i migracji do kompetencji dzielonych. W dziedzinie energii zadaniem Unii stanie się zadbanie o tanią i czystą energię dla wszystkich i o większą efektywność energetyczną. Jednocześnie ułatwione zostaną działania narodowych parlamentów i Trybunału Sprawiedliwości mające na celu egzekwowanie zasady pomocniczości.
 3. Usprawniony zostanie sposób podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. Do spraw gospodarczych, od dawna objętych w Radzie zasadą głosowania kwalifikowaną większością głosów, dojdą wybrane kwestie polityki zagranicznej i obronnej, a także, podwyższoną kwalifikowaną większością, harmonizacja podatków i zmiany w traktatach. Model demokracji ułomnej, niesprawnej, opartej na zasadzie jednomyślności, czyli równoznacznej z liberum veto, odejdzie do przeszłości. Przypomijmy, że liberum veto doprowadziło I Rzeczpospolitą, wówczas wielkie europejskie mocarstwo, do paraliżu decyzyjnego, jej upadku i rozbioru przez trzech zaborców. Unia Europejska, jeśli ma być organizacją sprawną i odgrywać we współczesnym świecie rolę odpowiednią do swego potencjału, musi wybrać model demokracji skutecznej, w której zasada liberum veto jest ograniczona do minimum; w parlamencie rządzi zwykła większość, zaś w Radzie – kwalifikowana, lub w kilku sprawach – zasada wzmocnionej większości. Przypomnijmy, kwalifikowana ma oznaczać co najmniej 50% ludności i co najmniej 2/3 państw członków Unii, większość kwalifikowana wzmocniona to co najmniej 4/5 państw członków. Przy zastosowaniu takich zasad głosowania nie ma możliwości narzucenia przez kilka dużych państw swej woli reszcie członków Unii. W ostatnich kilku latach z powodu działania zasady liberum veto wiele decyzji Rady Europejskiej w sprawach Rosji, Białorusi, Syrii, innych państw, a nawet pomocy dla Ukrainy zostało odrzuconych, rozcieńczonych, albo odwleczonych. Nie można utrzymywać sytuacji traktatowej, w której jedno państwo członkowskie może zablokować absolutnie wszystkie sankcje unijne wobec Rosji i jej oligarchów, Białorusi, czy Iranu, zamknąć finansową i militarną pomoc Unii dla Ukrainy, czy w innych sprawach paraliżować działalność Unii.
 4. Projekt rezolucji proponuje też podjęcie działań w celu powołania Europejskiej Unii Obronnej. Mają zostać utworzone europejskie oddziały szybkiego reagowania. Europejska Agencja Obrony upoważniona zostanie do bezpośrednich zakupów uzbrojenia w ramach przyznanego jej budżetu. Wspólne zadania Unii byłyby rozszerzone o obronę przed cyberatakami, szantażem energetycznym, kampaniami dezinformacyjnymi. Planuje się wpisanie do traktatów dwóch nowych zasad wskazujących, że
  1. agresja na jedno państwo członkowskie uznawana będzie za atak na wszystkie państwa członkowskie;
  2. każde państwo członkowskie zobowiązane będzie do udzielenia pomocy państwu zaatakowanemu.

  Unia obronna wzmocniłaby zdecydowanie bezpieczeństwo Polski i całego kontynentu. Wbrew niektórym kłamliwym enuncjacjom nie proponuje się w rezolucji jakichkolwiek ograniczeń dotyczących narodowych sił zbrojnych ani wyproszenia wojsk USA z Europy. Oddziały unijne mają być zdolne do samodzielnego działania a jednocześnie stanowić wzmocnienie europejskiego filaru NATO.
 5. Obecne traktaty weszły w życie w dniu 1 grudnia 2009 r. Od tego czasu Unia Europejska stanęła przed bezprecedensowymi wyzwaniami i licznymi kryzysami, w szczególności agresywną wojną Rosji przeciwko Ukrainie. Propozycje zawarte w rezolucji PE zwiększą zdolność Unii do działania, ułatwią przyjęcie nowych członków, wzmocnią jej legitymację demokratyczną.

W imieniu Forum Ruchu Europejskiego
Marcin Święcicki, przewodniczący zarządu.
Warszawa, 17 listopada 2023

Publikacje Forum i jego uczestników:

Wiadomość w butelce: „Save Your Souls”

Paweł Kasprzak:

Żyjemy w takiej części świata, którą wkrótce być może Europejczycy oznaczą na mapach, jak to kiedyś robili Rzymianie: „tu żyją lwy”. Istotnie, jest ich tu pełno i są groźne. Zanim nas zjedzą, wiadomość w butelce, którą ktoś być może znajdzie: „lwy żyją wszędzie, uważajcie”.

Czytaj »